Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej szczegółów tutaj.

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Informacja dla Wnioskodawców składających wnioski w ramach naboru na działanie „Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR”

 Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla Wnioskodawców składających wnioski w ramach naboru na działanie „Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR”.
 
1.      Grupy defaworyzowane:
Grupy defaworyzowane określone zostały w LSR. Punkty zostaną przyznane Wnioskodawcy który spełnia następujące warunki: 
- Jest osobą pozostającą bez pracy, w tym osobą długotrwale bezrobotną,
- Lub/i jest osobą po 50 roku życia.
Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie deklaracji Wnioskodawcy na własnoręcznie podpisanym Oświadczeniu (druk udostępniony przez LGD). Jeżeli osoba bezrobotna/pozostająca bez pracy nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy a zakłada spełnienie kryterium, składa w.w. oświadczenie wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Zamiennie do wniosku można załączyć zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej/pozostającej bez pracy.
 
2.      Samozatrudnie  a  zatrudnienie pracownika:
Jednym z obowiązkowych wymogów programu jest utworzenie nowego miejsca pracy. Może to być albo samozatrudnienie albo zatrudnienie pracownika. O samozatrudnieniu mówimy w przypadku podjęcia działalności gospodarczej we własnym imieniu przez wnioskodawcę i odprowadzaniu składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wskazanych przez obowiązujące przepisy.
Poprzez zatrudnienie pracownika rozumiemy utworzenie w firmie jednego całego etatu oraz zatrudnienie osoby/osób, odprowadzanie od nich obowiązujących składek (minimum jeden etat, minimum najniższa krajowa).
 
3.      Jak długo należy utrzymać miejsce pracy?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsce pracy należy utrzymać przez okres 2 lat. Liczymy 2 lata rzeczywistego odprowadzenia składek, kwalifikowalność następuje od momentu podpisania przez Wnioskodawcę umowy.
 
4.      Kwota dotacji:
Dotacja przyznawana jest w formie premii, w wysokości 90 000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
5.      Jakie dokumenty należy złożyć w ramach naboru?
Wnioskodawca składa do biura LGD wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej (2 egzemplarze, oryginał + kopia lub 2 oryginały. Trzeci tożsamy, egzemplarz jest dla Wnioskodawcy) oraz w tożsamej wersji elektronicznej. Wraz z wnioskiem należy złożyć Biznesplan oraz wszystkie wymagane załączniki ( w tym zaświadczenia z ZUS lub KRUS, kserokopia dowodu osobistego, zaświadczenie o zameldowaniu na terenie LGD, ksero decyzji o nadaniu numeru identyfikacyjnego lub kopia wniosku o jego nadanie, oferty cenowe, oświadczenia do kryteriów wyboru – jeśli dotyczą; oraz wszystkie pozostałe dokumenty które są wymagane do oceny wniosku).
 
6.      Co to jest numer identyfikacyjny i jak go otrzymać?
Numer identyfikacyjny jest to numer który Wnioskodawcy zostaje nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest płatnikiem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to obowiązkowy numer identyfikacyjny dla każdego beneficjenta PROW. Jest to również obowiązkowy załącznik do wniosku, na moment składania wniosku należy przynajmniej mieć złożony wniosek o nadanie numeru do ARiMR.
Wniosek składa się w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na ulicy Magazynowej 4, nr telefonu: 41 334 01 10. Wnioski można wcześniej ściągnąć ze strony internetowej ARiMR. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie ARiMR. Ponieważ nadanie numeru może potrwać, na moment składania wniosku o dofinansowanie, możliwe jest załączenie kopi złożonego wniosku o nadanie numeru, na którym widnieje potwierdzenie złożenia wniosku w biurze powiatowym ARiMR, lub złożenie zaświadczenia o złożonym wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego.
 
7.      Jak będzie wyglądać procedura oceny i na jakiej podstawie otrzymam punkty?
Oceny wniosków dokonuje Rada LGD na podstawie Lokalnych Kryteriów Wyboru, poszczególnym Wnioskodawcom przyznawane są punkty na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnienie konkretnych kryteriów wyboru. Po ocenie wszystkich wniosków tworzona jest lista rankingowa. Ilość otrzymanych przez Wnioskodawcę punktów decyduje o jego pozycji na liście rankingowej. Po tym etapie Wnioskodawcy otrzymują informację z LGD o tym czy ich wniosek został wybrany do dofinansowania oraz które miejsce zajmuje na liście rankingowej i czy mieści się w limicie środków. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu jeśli nie zgadza się z oceną Rady. Procedura oceny przez LGD trwa 60 dni. Następnie wnioski przekazywane są do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na drugi etap oceny i tam podlegają weryfikacji formalno-prawnej. Procedura ta trwa do 4 miesięcy. Po zakończeniu procedury oceny przez ŚBRR, Wnioskodawca zostaje zaproszony do podpisania umowy o dofinansowanie, przewidywany termin podpisywania umów to wrzesień 2021 roku. Dopiero po podpisaniu umowy  o dofinansowanie, liczymy koszty kwalifikowalne oraz Wnioskodawca zakłada działalność gospodarczą. W ciągu 3 miesięcy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie Wnioskodawca występuje z wnioskiem o wypłatę I transzy środków, która wynosi 80 % premii (tj. 72 000 zł). Wnioskodawca wydaje 100 % premii (tj. 90 000 zł) aby zrealizować operację. Następnie występuje o wypłatę II transzy środków (tj. 18 000 zł), która zostaje mu zrefundowana. Firmę należy utrzymać minimum przez okres 2 lat utrzymania miejsca pracy (patrz pkt.3 jak długo utrzymać miejsce pracy).
 
Zachęcamy do skorzystania z doradztwa prowadzonego przez pracowników biura LGD. 
Przypominamy że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną doradztwo prowadzone jest w formie zdalnej przez telefon oraz mailowo.

W przypadku dużego zainteresowania doradztwem zastrzegamy wprowadzenie kolejki (zapisy prowadzone przez pracowników, umawianie na konkretny termin i godzinę) oraz ograniczenie ilości doradztwa na jednego Wnioskodawcę zgodnie z "Regulaminem doradztwa w biurze LGD".